Page 2 - DNK
P. 2

VOORWOORD
       Veilige
       winkel
       En? Nog veel gedoe meegemaakt in de winkel, de  de juiste protocollen te volgen bij het openen en
       afgelopen tijd? Lastige klanten? Stelende klanten?  sluiten van de winkel en afstorten van geld. Door
       Agressie? Geweld? Misschien zelfs een overval?  trainingen te volgen zoals die over veilig werken
       Nee, we maken er geen grap van. Vervelende    in de winkel. Door… nou ja, wat we eigenlijk maar
       voorvallen tijdens je werk in de winkel zijn een  willen zeggen, óók door dit blad te lezen.
       serieuze zaak. Met soms ingrijpende gevolgen.
       Maar gelukkig zijn diefstal en geweld geen    Deze DNK gaat in zijn geheel over veiligheid in
       dagelijks terugkerende zaken.           (en om) de winkel. DNK wordt gemaakt door
                                FHKN in opdracht van vakbond FNV Handel. Alles
       Feit blijft dat je als winkelmedewerker een    wat je hierin zal zonder meer bijdragen aan je
       redelijke kans hebt vervelende mensen tegen    verdere professionele ontwikkeling en daarmee je
       te komen. Feit is ook dat je al op voorhand    vakmanschap. Dus blijf ons lezen!
       veel problemen kan voorkomen. Door klanten
       vriendelijk welkom te heten. Ze aan te spreken  Veel leesplezier
       wanneer ze opvallend gedrag vertonen. Door      COLOFON

                                   Realisatie: Amazing Media
         DNK is een uitgave van FHKN in opdracht van vakorganisatie  Teksten: de Schrijfzaak
         FNV Handel en is bestemd voor iedereen die in de winkel  Eindredactie: Kim de Keijzer
         werkt. DNK verschijnt drie maal per jaar, staat in het teken  Fotografie: Peter-Arno Broer, Doon van de Ven
         van winkelveiligheid en vakmanschap en is gericht op zowel  Vormgeving: Vanden Broele Productions
         preventie als (na)zorg. DNK wordt mede mogelijk gemaakt met  Redactieadres: Redactie DNK, p.a. FHKN,
         ondersteuning van SDF (Stichting Detailhandelsfonds) en de  Postbus 7001, 6710 CB Ede.
         Retailagenda.                    E-mail: veiligindewinkel@fhkn.nl


       2                                             DNK
   1   2   3   4   5   6   7