Page 4 - DNK
P. 4

Regels

         zijn regels      Het voelt als een dooddoener als iemand zegt: ‘Sorry, zo zijn nu eenmaal de
      regels’. Maar in het geval van huisregels kan het heel handig zijn wanneer iets
      zwart op wit staat. Want ook huisregels vergroten de veiligheid in de winkel.

         ee, je mag in de winkel niet zomaar de tas van  de gewenste uitstraling of de manier waarop je
       Neen klant controleren. Ja, het mag wel als    wilt optreden tegen winkeldiefstal.
       het in de huisregels staat. En als de klant weigert  Vaak stelt een leidinggevende de huisregels
       hieraan mee te werken, dan mag de politie dat   op. Maar ook jij als winkelmedewerker hebt
       doen. Want wanneer de huisregels duidelijk    een rol. Je kunt aangeven wat jij belangrijk
       zichtbaar bij de ingang hangen, wordt de klant die  vindt. Of wat volgens jou wel of niet werkt. Vaak
       de winkel binnen gaat geacht hiermee stilzwijgend  weet je als medewerker wat wel en niet werkt.
       in te stemmen. Wijkt de klant vervolgens van de  Daardoor worden huisregels écht uitvoerbaar en
       huisregels af – hij pakt bijvoorbeeld geen mandje  vergroten ze het gevoel van veiligheid. Bovendien
       of karretje terwijl in de huisregels staat dat dit wel  is het een goede zaak als leidinggevenden en
       moet – dan kan je hem hier op aanspreken.     personeel nauw samenwerken bij het opstellen
                                van de huisregels. Dat kweekt een gevoel van
       Huisregels zijn een handig hulpmiddel, ook omdat  saamhorigheid, vergroot het draagvlak én
       je ze zelf kunt samenstellen. Welke regels je   vergroot de bekendheid van de regels op de
       hanteert, hangt natuurlijk af van het type winkel,  werkvloer. Bovendien zijn de huisregels ook voor       4                                             DNK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9