Page 5 - DNK
P. 5

jou belangrijk. Ze maken immers duidelijk wat in
       de winkel wel en niet wordt getolereerd en hoe je
       hiermee om kunt gaan.

       Zo doe je dat


       Hoe stel je huisregels op? Hier een korte
       handreiking.

       De eerste paar zinnen hebben we al voor je klaar, die
       kan je zo overnemen: ‘U bent van harte welkom in onze
       winkel. Om een prettig winkelklimaat te bevorderen  Wat als?
       hanteren wij duidelijke huisregels. Als u deze winkel
       betreedt gaat u akkoord met de volgende huisregels.’

       Vervolgens kun je onderwerpen aan de orde stellen   Wat nu als iemand zich niet
       die bij jou in de winkel belangrijk zijn. Zoals zaken  aan de regels houdt?
       rond vermeende winkeldiefstal (‘Om misverstanden
       snel op te lossen dient u medewerking te verlenen
       aan onderzoek van uw kleding of tassen’), gedrag   • Zorg er altijd voor dat het bespreken
       (‘In onze winkel gaan we respectvol met elkaar om’,   van huisregels op een veilige manier
       of ‘Het is niet toegestaan meegebrachte drink- of    kan; bij voorkeur doe je dit dus niet
       etenswaren te nuttigen’) of ruilen (‘Ruilen van     alleen, maar samen met een collega;
       aangekochte artikelen is alleen toegestaan binnen
       — vul in — dagen in de originele verpakking en met  • Spreek de persoon in kwestie aan en
       overhandiging van het originele aankoopbewijs’, of   wijs hem niet op diens gedrag, maar
       ‘Wij geven geen geld terug’).              op de desbetreffende huisregel. Dit
                                   wekt minder agressie op;
       Andere zaken die aan de orde kunnen komen,
       zijn regels rond de toegang van groepen zoals     • Als hij dan nog niet mee wil werken,
       scholieren, de politie inschakelen en het gebruik    vraag hem de winkel te verlaten en
       van een winkelmandje of –wagentje. Alles kan in     geef een duidelijke reden waarom je
       principe. Let wel op: regels zijn regels, maar ze    dit vraagt. Dit is de eerste sommatie
       mogen niet aanstootgevend of discriminerend zijn.    (dit is een juridisch woord voor een
                                   waarschuwing);

                                  • Weigert de persoon na drie sommaties
                                   nog steeds de winkel te verlaten dan
                                   is er sprake van huisvredebreuk. Dit is
                                   een strafbaar feit. Je bent dan bevoegd
                                   de klant aan te houden. Bel dan direct
                                   de politie via alarmnummer 112;

                                  • Tot slot heb je de mogelijkheid een
                                   winkelverbod op te leggen aan degene
                                   die zich niet aan de huisregels houdt.      DNK                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10